FREE ZONE Pardubice, a.s.

 

Základní údaje

Obchodní název společnosti: FREE ZONE Pardubice, a. s.
Identifikační číslo: 60112255
Daňové číslo: CZ60112225
Sídlo společnosti: U Panasonicu 397, 530 06 Pardubice, Staré Čívice
Datum vzniku společnosti: 8. duben 1991    (jako s.r.o.)
18.leden 1994    (a.s.)
Základní podnikatelská činnost: Provozování svobodného celního pásma bylo povoleno Ministerstvem zahraničního obchodu dne 20. 8. 1991 dle par. 18 a 19 Celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. a zákona č.5/1991 Sb., par. 83-91 vyhlášky FMZO č. 43/1991 Sb.
Pronájem ploch a služby v oblasti údržby nemovitostí.

 

Pozvánka na Valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

se sídlem Přeloučská 252, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, IČ 60112255,

zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1037 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

která se bude konat v pondělí 5. prosince od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Přeloučská 252, Staré Čívice, 530 06 Pardubice

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Změna stanov
 4. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
 5. Volba členů představenstva
 6. Volba členů dozorčí rady
 7. Závěr valné hromady

 

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Drahoše, zapisovatelem pana Ing. Karla Švece, ověřovatelem zápisu paní Janu Randovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Jindřicha Koblížka.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 10 odst. 4 stanov společnosti zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou valné hromady účastnit, budou do funkcí navrženy jiné osoby.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o této změně stanov společnosti:

 1. v odstavci 2 preambule se text „(dále jen zákon o obchodních korporacích)“ nahrazuje textem „(dále jen „zákon o obchodních korporacích“)“;
 2. v článku 4 se odrážka ve znění „- Kovářství, podkovářství“ zrušuje;
 3. v odstavci 2 článku 7 písmeno h) zní: „h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a stanovení tantiém,“, písmeno i) zní: „i) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,“, v písmenu n) se slovo „kapitálu“ nahrazuje slovem „jmění“, v písmenu q) se za slova „s právními předpisy“ vkládají slova „nebo těmito stanovami“, písmena r) a t) se zrušují a písmena s) a u) se nově označují jako písmena r) a s);
 4. v odstavci 4 článku 7 se slovo „tento“ zrušuje;
 5. na konec odstavce 2 článku 8 se doplňuje věta ve znění: „Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.“;
 6. v odstavci 6 článku 9 se slova „nebo zaknihované akcie“ a slova „nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů“ zrušují;
 7. v odstavci 7 článku 9 se prvá věta zrušuje;
 8. v odstavci 8 článku 9 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou, písmeno f) se zrušuje a slova „podle odstavce 1 písm. f)“ se nahrazují slovy „podle písm. e)“;
 9. v odstavci 10 článku 10 se slovo „prezentace“ nahrazuje slovem „prezence“;
 10. odstavec 1 článku 11 zní: „1) S každou akcií společnosti je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (jedno sto).“;
 11. v odstavci 4 článku 11 se slova „těchto stanov, o změně“ nahrazují slovy „těchto stanov a o změně“;
 12. v odstavci 6 článku 11 se slovo „přechodu“ nahrazuje slovem „převodu“;
 13.  v odstavci 7 článku 11 se za slova „prioritních dluhopisů“ vkládá čárka a slova „zákona č. 90/2012 Sb.“ se nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“;
 14. v odstavci 4 článku 12 se v předposlední odrážce v písmenu d) slova „jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,“ zrušují, písmeno e) zní: „vykonávat rozhodnutí valné hromady“, písmena f), h) a i) se zrušují a písmeno g) se nově označuje jako písmeno f) a čárka na jeho konci se nahrazuje tečkou;
 15.  v odstavci 6 článku 12 se v prvé větě slova „určené stanovami společnosti“ zrušují a za poslední větu se doplňuje věta ve znění: „Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva celkem, vlastní kapitál, tržby, výkonová spotřeba, osobní náklady, provozní výsledek hospodaření, zisk/ztráta před zdaněním a zisk/ztráta po zdanění.“;
 16.  na konec odstavce 7 článku 12 se doplňuje věta ve znění: „Způsobem vyplývajícím z článku 21 a 22 těchto stanov jsou členové představenstva oprávněni udělit třetí osobě plnou moc k jednání za společnost.“;
 17.  v odstavci 8 článku 12 se za slova „valnou hromadou“ vkládají slova „, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami“;
 18.  v odstavci 2 článku 13 se slova „pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 (osmnáct) let“ nahrazují slovy „pouze taková fyzická osoba, která je plně svéprávná“ a na konec odstavce se doplňuje věta ve znění: „To platí i pro zástupce právnické osoby, která je členem představenstva.“;
 19.  v odstavci 4 článku 13 se druhá věta zrušuje;
 20.  v odstavci 6 článku 13 poslední věta zní: „Funkce odstupujícímu členovi představenstva končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.“;
 21.  v odstavci 7 článku 13 se v prvé větě slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „valná hromada“;
 22.  v odstavci 4 článku 15 se v prvé větě   za slova „občanského zákoníku“ vkládá text „(dále jen „občanský zákoník“)“ a slova „zákona č. 90/2012 Sb.“ se nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“;
 23.  v odstavci 3 článku 16 písmeno a) zní: „a) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností,“, písmeno c) zní: „c) kontrolovat, zda se podnikatelská a jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,“, písmeno e) zní: „e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.“ a písmena f) a g) se zrušují;
 24.  v odstavci 2 článku 17 se slova „pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 (osmnáct) let“ nahrazují slovy „pouze taková fyzická osoba, která je plně svéprávná“ a na konec odstavce se doplňuje věta ve znění: „To platí i pro zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady.“;
 25.  v odstavci 6 článku 17 druhá věta zní: „Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.“;
 26.  v odstavci 7 článku 17 poslední věta zní: „Funkce odstupujícímu členovi dozorčí rady končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.“;
 27.  v odstavci 8 článku 17 se v prvé větě slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „valná hromada“;
 28.  odstavec 1 článku 18 zní: „Předseda nebo v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda řídí činnost dozorčí rady a svolává podle potřeby její schůze.“;
 29.  v odstavci 4 článku 19 se v prvé větě slova „zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“ a slova „zákona č. 90/2012 Sb.“ se nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“;
 30.  v odstavci 2 článku 20 se na konec odstavce doplňuje věta ve znění: „Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn jen, je-li to při udělení prokury výslovně uvedeno.“;
 31.  v článku 23 se číslování odstavce zrušuje;
 32.  v odstavci 1 článku 24 se slova „jiným rozhodnutím valné hromady nebo jinou právní skutečností“ nahrazují slovy „jiným rozhodnutím valné hromady, v jehož důsledku se mění stanovy, nebo na základě jiné právní skutečnosti“;
 33.  v odstavci 7 článku 24 se slova „z tohoto zákona“ nahrazují slovy „ze zákona“;
 34.  v odstavci 2 článku 26 se v prvé větě před slova „smírnou cestou“ vkládá slovo „především“ a ve druhé větě se slova „, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti“ zrušují.

 

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. a) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Navrhuje se schválit změny stanov společnosti, které spočívají v úpravě předmětu podnikání společnosti (vypuštění kovářství a podkovářství) a v dalších drobných úpravách, které zpřesňují obsah stanov v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích popř. občanského zákoníku. Do návrhu změny stanov mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti na adrese Přeloučská 252, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, každý pracovní den mezi 9.00 a 16.00 hod počínaje dnem rozeslání pozvánky a konče pracovním dnem bezprostředně předcházejícím dni konání valné hromady.

 

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o tomto snížení základního kapitálu společnosti:

 1.  základní kapitál se snižuje o 6.100.000,- Kč (slovy: šest miliónů jedno sto tisíc korun českých) z 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na 3.900.000,- Kč (slovy: tři milióny devět set tisíc korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech akcií společnosti z 100.000,- Kč na 39.000,- Kč, které se provede výměnou akcií;
 2. důvodem snížení základního kapitálu je neuhrazená ztráta společnosti z minulých let, která podle poslední účetní závěrky k 31. 12. 2015 činila 11.352 tis. Kč;
 3. účelem snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti z minulých let, částka odpovídající snížení základního kapitálu bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku použita k částečné úhradě této ztráty;
 4. k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanovuje lhůta 1 měsíce počínající dnem, kdy představenstvo po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře k předložení akcií způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.“

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. b) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o změně výše základního kapitálu. Protože neuhrazená ztráta společnosti z minulých let podle poslední řádné účetní závěrky k 31.12.2015 činila 11.352 tis. Kč a po odečtení částky nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.686 tis. Kč a zisku za roku 2015 ve výši 1.678 tis. Kč činila kumulovaná čistá ztráta společnosti 7.988 tis. Kč, navrhuje se za účelem úhrady části této ztráty snížit základní kapitál společnosti o 6,1 mil. Kč na 3.900.000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty u všech akcií společnosti, které se provede výměnou akcií.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí p. Petra Drahoše, dat. nar.  4. února 1956, bytem Na Spravedlnosti 734, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, a Ing. Karla Švece, dat. nar.  11. dubna 1958, bytem Za Oborou 107, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, členy představenstva společnosti pro funkční období počínající dnem zvolení.“

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. e) stanov společnosti do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů představenstva. Vzhledem k uplynutí funkčního období dvěma současným členům představenstva, panu Drahošovi a panu Švecovi, v prosinci tohoto roku, navrhuje se valné hromadě zvolit tyto osoby členy představenstva pro další funkční období.

K bodu 6. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí paní Janu Randovou, dat. nar.  7. února 1952, bytem Úprkova 803/67, Malšovice, 500 09 Hradec Králové, a paní Pavlu Kovářovou, dat. nar.  26. května 1972, bytem Za Humny 636, 533 04 Sezemice, členy dozorčí rady společnosti pro funkční období počínající dnem zvolení.“

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. f) stanov společnosti do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů dozorčí rady. Vzhledem k uplynutí funkčního období dvěma současným členům dozorčí rady, paní Randové a paní Kovářové, v prosinci tohoto roku, navrhuje se valné hromadě zvolit tyto osoby členy dozorčí rady pro další funkční období.

 

Organizační upozornění:

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. Za akcionáře oprávněné k účasti na valné hromadě se považují ti, kdo budou zapsáni v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce.

Účastníci se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů doloží své oprávnění akcionáře zastupovat. Fyzická osoba účastnící se valné hromady za akcionáře, který je právnickou osobou, je zástupcem takového akcionáře (§ 161 a násl. občanského zákoníku), a musí doložit oprávnění akcionáře zastupovat. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.

S každou akcií společnosti je spojen na valné hromadě jeden hlas. Hlasování na valné hromadě probíhá veřejně, a to zvednutím hlasovacího lístku, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo řádně zastoupeni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje (prostou) většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy společnosti vyžadují jinou většinu.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

 

V Pardubicích dne 2. listopadu 2016.

 

Představenstvo společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.                                

 

 

Petr Drahoš

předseda představenstva

 
 

© FREE ZONE Pardubice, a.s. 2011 | Provozováno na CMS E4E